Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept

Ett sätt att organisera fysisk aktivitet så att den blir tillgänglig för fler barn.

 

Med utgångpunkt från Barnkonventionens helhetssyn på barnet har olika verksamheter i samverkan utvecklat konceptet GoFaR. Genom att skapa förutsättningar för barn att öka sin fysiska aktivitetsnivå blir det möjligt för fler barn att ta del av de hälsovinster och andra vinster som en ökad fysisk aktivitet kan ge.

Alla barn (6-17 år) rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. När barn når upp till denna aktivitetsnivå påverkas deras fysiska och mentala hälsa positivt. Aktiviteten kan även ge vinster såsom förbättrad skolprestation/testresultat i skolan (www.fyss.se). Idag finns många barn som inte når upp till rekommendation och statistik visar att den fysiska aktiviteten avtar ju äldre barnen blir framför allt hos flickorna.

Levnadsvanor såsom fysisk aktivitet kopplade till hälsa skiljer sig mellan olika socioekonomiska grupper och är mer ogynnsamma för dem som har en lägre socioekonomisk position. Det finns en ökad polarisering mellan barn som har en stillasittande livsstil jämfört med barn som motionerar regelbundet (SOU 2017:47). Barn som uppger problem med fritidssituationen upplever tre gånger så ofta psykosomatiska besvär än andra barn. Det finns också en mycket stor överrisk för barn som lever i social utsatthet att drabbas av psykisk ohälsa. (SKL, 2017). Dessa grupper är högt representerade hos socialtjänsten, men som har få insatser för att stötta barnet att öka sin aktivitetsnivå och ta del av de positiva vinsterna.

Konceptet utvecklas i Helsingborg och Landskrona och är en åtgärd som kan stärka barns egna möjligheter att agera och generera resurser för att kunna etablera hälsosamma levnadsvanor. Barn som inte uppnår den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet kan få FaR – fysisk aktivitet på recept utskrivet av skolsköterskan i förebyggande syfte mot exempelvis ohälsosam stress. Metoden sätter barnet i centrum och utgår från att göra barnets röst hörd genom att barnet själv utrycker sina mål och önskemål om aktivitet samt utvärdering och uppföljning av dessa. Go i GoFaR innebär att vi gemensamt ordnar en stödjande miljö bestående av resurser från barnets nätverk såsom viktiga vuxna, kompisar, skol- och fritidspersonal och socialsekreterare för att öka barnets förutsättningar att lyckas.

Konceptets andra åtgärd är att öka tillgängligheten av hälsofrämjande aktiviteter för barn som får FaR, genom att kartlägga och utveckla utbudet av fysisk aktivitet som kan erbjudas barnet. Det kan vara egen aktivitet eller i arrangerad form på skolan, fritidssektorn eller hos idrottsföreningar. Utbudet organiseras så att det blir möjligt för eleven att långsiktigt kunna fortsätta vara aktiv och sammanställs i en aktivitetskatalog. Utbudet synliggörs därmed för samtliga barn i ett område och kan bidra till att skapa en meningsfull fritid för dem.

För att stärka barns rättigheter utformas projektet i samverkande mellan skolor, elevhälsan, Fritidssektorn, enheten för Tidiga insatser, Skåneidrotten och Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention.


Är du elev eller vårdnadshavare? Klicka här för mer information.


Mer information till dig som arbetar med FaR