Rörelse och fysisk aktivitet sätter igång flera hälsosamma förändringar i kroppen. När vi rör oss så blir vi gladare, känner oss mindre stressade, får bättre minne, blir kreativa, ökar vår koncentrationsförmåga, sover bättre, får bättre kondition och muskelstyrka med mera. Idag visar undersökningar att barn och unga rör sig för lite och aktiviteten avtar ju äldre barnen blir. I Helsingborg arbetar olika verksamheter med fysisk aktivitet som ett redskap för att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa samt inlärning. Exempelvis arbetar en del skolor på olika sätt med fysisk aktivitet före, under och efter skoldagen. Fritid Helsingborg, idrottsföreningar med flera är delaktiga aktörer i det arbetet.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR) till barn och unga som behöver öka sin fysiska aktivitet men detta används sällan. I Helsingborg kommer vi att prova denna möjlighet i liten skala under noggrann uppföljning. Hösten -18 kommer sju skolsköterskor att kunna förskriva FaR i förebyggande syfte till barn som går på någon av de involverade pilotskolorna. Go i GoFaR innebär att vi gemensamt ordnar en stödjande miljö runt barnet för att öka barnets förutsättningar att lyckas med förändringen. I GoFaR ingår det också att kartlägga och utveckla utbudet av fysisk aktivitet som kan erbjudas barnen. Det kan vara egen aktivitet eller i arrangerad form på skolan, fritidsgården, hos idrottsföreningar eller privata aktörer. Ambitionen är att göra det möjligt för barnet att långsiktigt kunna fortsätta med den aktivitet som hen kan och vill göra. Målet är att ett gemensamt arbetssätt såsom GoFaR kan bidra till minskad uppkomst av psykisk och fysisk ohälsa genom att barnens fysiska aktivitet ökar.

GoFaR projektleds av PART och samverkansparter är kommunala verksamheter i Helsingborgs stad såsom skolor, elevhälsan, fritid Helsingborg och socialförvaltningens enhet för Tidiga insatser, samt Skåneidrotten och Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet).


Är du elev eller vårdnadshavare? Klicka här för mer information.


Mer information till dig som arbetar med FaR