PSHOUT

Publicerat av Pernilla Danielsson den

PART inleder ett nytt samarbete med Tidiga insatser och Elevhälsan gällande Psykisk hälsa bland ungdomar. Projektet heter PSHOUT (Psykisk ohälsa bland unga tjejer) har fått medel från regionens Stimulansmedel för att motverka psykisk ohälsa. I projektet, som ska ses som ett paraplyprojekt för flera delprojekt, kommer vi bland annat att gå ut och prata med ungdomar om psykisk hälsa.

Kategorier: Nyheter

PSHOUT

Publicerat av Pernilla Danielsson den

PSHOUT – Psykisk ohälsa bland unga tjejer i Helsingborg

PSHOUT är ett samarbete mellan Tidiga insatser (SOF), Elevhälsan (SFF) och PART, och består av olika delprojekt vilka finansieras delvis av Regionala stimulansmedel (PRIO). Bakgrunden till samarbetet är att undersökningar visar att den upplevda psykiska ohälsan ökar bland unga tjejer både nationellt och lokalt. Målet med PSHOUT är att påverka utvecklingen och minska den psykiska ohälsans negativa effekter för unga tjejer i åldern 12 – 18.

Syftet med de olika delprojekten är bla att skapa en tydlig bild av målgruppen, göra sociala utfallsberäkningar (dvs. beräkna vilken kostnad psykisk ohälsa medför för olika huvudmän), skapa mätbara utvecklingsprocesser där både målgrupp och personal är involverade samt förmedla lärande från de olika delprojekten till berörda verksamheter.

Delprojekten startar upp vid olika tidpunkter. Under hösten och i början av det nya året har vi genomfört den första delen som handlar om målgruppskännedom och problemdefinition. Tankar och idéer har bollats med Helsingborgs ungdomsråd. En arbetsbok om psykisk hälsa (JAGÈGO) har tagits fram och utgår från olika designmetoder. Arbetsboken har använts och testats i olika workshoppar med elever i åk. 9 och med organisationen Ung HBTQ/HBG. På så vis har vi fått fram delar av målgruppens egna tankar om psykisk hälsa/ohälsa samt målgruppens egna förslag på lösningar. Elevernas tankar kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet när olika professioner involveras för att förfina problemformulering, målgruppssegmentering och komma med utvecklingsidéer.

 

Fysisk aktivitet mot psykisk ohälsa

Fysisk aktivitet hos barn och unga leder till förbättrad fysisk hälsa (kondition, ökad muskelstyrka, skeletthälsa mm) och mental hälsa (minskade symptom på depression, ökad självkänsla) och förbättrade skolprestationer/testresultat i skolan (www.fyss.se). Det finns ett samband mellan psykiskt välbefinnande och fysisk aktivitet. Det finns olika forskningsstudier som visa på den fysiska aktivitetens effekt som skyddsfaktor för att förebygga uppkomsten av olika sjukdomar och psykiska ohälsotillstånd. Fysisk aktivitet skyddar oss inte bara mot somatiska sjukdomar utan kan även dämpa psykiska besvär såsom oro, ångest och nedstämdhet. Fysisk aktivitet gör oss också mer tåliga att motstå negativ stress (Hansen, 2016).

Barn och ungdomar 6-17 år rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Det kan ske genom antingen spontan eller organiserad idrott (www.fyss.se). I jämförelse med andra länder rör sig barn i Sverige mindre än barn i övriga nordiska länder (SOU 2017:47). Enligt en rapport av Region Skåne når endast hälften av flickorna i åk 6 upp till rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag och aktiviteten avtar ju äldre flickorna blir[1]. Bland pojkar i samma årskurs är siffran något högre och visar att 58% av pojkarna når upp till den allmänna rekommendationen. När pojkarna blir äldre sjunker den fysiska aktiviteten något men håller sig därefter konstant genom gymnasiet[2] (Region Skåne, 2016).

[1] åk 9=38%, Gy2=32%

[2] åk 9=50%, Gy2=50%

 

Projektet Starka tjejer och projektet GoFaR är två satsningar som syftar till att påverka ungas hälsa och utveckling genom fysisk aktivitet.

 

Starka tjejer – tar plats!

Projektet är ett delprojekt i PSHOUT och är en förebyggande satsning för att stärka unga tjejers hälsa. Starka tjejer är i grunden Skåneidrottens koncept och drivs i samverkan med kommuner och idrottsföreningar. Målgruppen för satsningen är inaktiva tjejer som går i högstadiet och som vill komma igång med träning. Starka tjejer startade upp i Landskrona respektive Helsingborg i mitten av november 2017 i samarbetet med idrottsföreningen Friskis&Svettis i respektive stad. Träningsgruppen består av 15 tjejer i samma ålder som träffas vid 15 tillfällen (1 ggr/v) och provar på olika träningspass som finns i Friskis utbud. Gruppen delta också i kostföreläsning och mental träning. Gruppen hålls samman av en gruppledare från Friskis som har en central roll i hela satsningen. I slutet av april/början av maj förväntas uppföljningen av projektet vara klar och presenteras för olika intressenter.

 

GoFaR (Fysisk aktivitet på recept) – projektet

Rörelse och fysisk aktivitet sätter igång flera hälsosamma förändringar i kroppen. När vi rör oss så blir vi gladare, känner oss mindre stressade, får bättre minne, blir kreativa, ökar vår  koncentrationsförmåga, sover bättre, får bättre kondition och muskelstyrka med mera.

Hösten -18 kommer sju skolsköterskor att kunna förskriva FaR i förebyggande syfte till barn som går på någon av de involverade pilotskolorna. Mer info om GoFar hittar du här.

 

 

Kategorier: