Kugghjul

Projektet är ett komplement till implementeringen av utredningsmodellen kugghjul inom socialtjänsten i Helsingborg och Landskrona. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kugghjul som arbetsmetod för att genomföra barnavårdsutredningar enligt Socialtjänstlagen 11 kap, §1 . Projektets mål är att ta tillvara de samverkande parternas – inklusive barnen/familjernas – erfarenheter av arbete med kugghjulsutredningar samt skapa förutsättningar för ökat lärande om arbetsmetoden inom berörda verksamheter. Inom ramen för projektet ska PART följa upp och utvärdera arbetet med kugghjulsutredningar  samt skapa plattformar för lärande om arbetsmetoden mellan de samverkande parterna. Projektet ska även leverera en digital kurs till stöd för professioner som deltar i kugghjulsutredningar (se nedan) samt arbeta fram en beräkningsmodell för att kunna jämföra budget och tidsåtgång mellan kugghjulsutredningar och utredningar med mer traditionellt förfaringssätt. I projektet samverkar skola och socialtjänst i båda städer samt BUP/Första Linjen och forskare från Lunds universitet. Utredningsmodellen kugghjul kännetecknas av att den bygger på samverkan, koordineras av en oberoende samordnare samt genomförs på sex veckor istället för de fyra månader som andra utredningsformer ofta tar att genomföra. Syftet med modellen är att genom samverkan kvalitetssäkra underlaget som tas fram i utredningen och som  ligger till grund för bedömningen av barnets behov samt bedömningen av hur behoven kan mötas på bästa sätt. Projekt Kugghjul pågår under tidsperioden 2016.12.01 – 2019.03.31.

Utbildning i utredningsmodellen Kugghjul

Här kan du ta del av en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den roll som kugghjulssamordnaren har: Kugghjuls digitala kurs

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och kunskap om kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med kugghjulsutredningar genom ditt jobb. Som ett komplement till kursen finns Kugghjul digital kurs kompletterande häfte, där innehållet i den första delen av kursen finns i textform.