YAM – Youth aware of mental health

Projekt – Implementering av YAM 

YAM är en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar. Det är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar ungas färdigheter för att möta livets svårigheter och ger ökad kunskap om psykisk hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder[i].

YAM har under tre års tid genomförts som en pilot och som ett forskningsprojekt på skolor i Stockholmsområdet. Det ska from 2019 börja erbjudas övriga kommuner i landet i större skala än tidigare. Region Skåne samordnar arbetet med YAM regionalt inom ramen för ”Handlingsplan för suicidprevention i Skåne”.  

Det övergripande syftet med att implementera YAM är att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland unga i Landskrona stad. Implementeringen av YAM syftar också till att öka ungdomars förutsättningar för att kunna gå ut skolan med godkända betyg. Sistnämnda har sin utgångspunkt i sambandet mellan goda skolresultat och psykisk hälsa.

Uppstarten av Landskronas arbete med YAM organiseras i form av ett PART-projekt som syftar till att ta ett helhetsgrepp om implementeringen och fånga upp lärdomarna från det arbete som görs.

Projektet pågår under tidsperioden 2019.01.01 – 2020.12.31.

Samverkanspartner: Region Skåne, Karolinska Institutet, ideella föreningar samt utbildningsförvaltningen, individ- och familjeförvaltningen och folkhälsosamordnare i Landskrona stad