Utvärdering av utsikter projektet

Utsikter är ett utvecklingsarbete för att alla barn ska kunna göra det bästa av sina
talanger och förmågor.

Arbetet är direkt knutet till sju skolor där elever, föräldrar, pedagoger och skolledare
tillsammans bidrar till att driva utvecklingen framåt. Verksamhetens två övergripande
målområden är god utbildning och god hälsa. I ett försök att konkretisera målet
god utbildning har Part valt att fokusera på matematik och språk. Forskning visar att
dessa områden är avgörande för fortsatt inlärnings- och kunskapsutveckling för
barn. De medverkande skolorna fördjupar sig olika mycket och på olika sätt inom
varje ämnesområde.

Fem år efter projektets avslut utvärderades Utsikterprojektet för att se om de
pedagogiska insatserna har haft bestående effekt över tid. För utvärderingen av
projektet kontaktades de 15 medverkande familjerna och 9 av familjerna
tackade ja till att vara med i uppföljningen. Resultatet visade att åtta barn av
nio uppvisade bestående positiva resultat av Utsikterprojektet när det gäller
genomsnittlig risk för svårigheter i skolan och socialt. Endast en elev påvisade
hög risk. Resultaten måste anses goda, men kan inte anses utesluta att andra
faktorer än Utsikterprojektets pedagogiska insatser har påverkat det positiva
resultatet. Detta på grund av att urvalet är litet samt att barnens utveckling
över tid även kan ha berott på andra faktorer.

 Ladda ner en informationsbroschyr om Utsikter (pdf)
Läs hur arbetet inom Utsikter har utvecklats från starten 2008 (pdf)