Sunda familjer

”Det bästa och mest effektiva sättet att säkra barns och ungdomars psykiska hälsa är att stärka föräldrar och vårdnadshavare”

Sunda familjer är ett paraplyprojekt som består av flera delprojekt. Samtliga projekt baseras på den nationella strategin för förärdraskapsstöd.

Enligt Sveriges nationella policy för föräldrastöd ska alla föräldrar erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0-17 år (SOU 2008; Socialdepartementet 2013).

Policyn har tre mål

  • Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.
  • Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar.
  • Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram. (Socialdepartementet 2013)

 

Sunda familjer – delprojekt ”Filmer för föräldrar med tonåringar”

Idén om att ta fram en filmserie kom från medarbetare hos verksamheten på Familjehuset i Helsingborg. Detta utifrån verksamhetens upplevelse av att behovet av stöd till tonårsföräldrar är större än befintligt utbud. Syftet med delprojektet är att på universell nivå erbjuda föräldrar konkreta verktyg och ökad förståelse för tonårstiden. Projektets mål är att ta fram en filmserie som tar upp olika teman kopplade till barns tonårstid. Serien ska finnas lättillgänglig för föräldrar via webben. Den ska även kunna vara ett redskap för lärare att använda vid exempelvis tematiska föräldramöten. Filmerna bygger på forskning kopplad till föräldraskapsutbildningar och barns utveckling under tonårstiden. Arbetet med filmserien görs i dialog med skola, socialtjänst och Pedagogsajten (Familjen Helsingborg). Filmerna beräknas vara klara våren 2019.