Öka friskfaktorer för barn med normbrytande beteende

Forskning har visat att tidigt normbrytande beteende hos barn har en koppling till psykisk ohälsa och kriminalitet i vuxen ålder. Tidiga insatser ökar möjligheten för att upptäcka dessa barn och förebygga framtida negativa konsekvenser. Därför har PART startat projektet HeLA som avser att arbeta mot normbrytande beteende i förskoleålder. Fokus ligger på att utveckla allmän prevention på grupper i förskolan.

Projektet ska bidra till att ge alla barn en god start i livet genom att:

  • skapa en likvärdig och professionell förskola i frågor gällande normbrytande beteende med ledord som samsyn, samstruktur och samtänkande hos förskolepersonalen
  • skapa ett gemensam mobilt resursteam som bygger på samverkan mellan BVC, förskola och socialtjänst. Teamet bistår med expertis från de olika organisationerna och har vidare samverkan med organisationer såsom BUP och barnhabilitering och andra delar av socialtjänst som ytterligare kan förstärka resultaten.
  • tillsammans med ett gemensamt resursteam utveckla arbetet på gruppnivå. Teamet består av specialister som besöker förskolor, screenar förskolepersonal, analyserar svaren, samt återkopplar till förskolan och därefter sätter in utbildningsinsatser och erbjuder handledning.