“VI VISSTE REDAN TIDIGT ATT DET SKULLE GÅ ILLA FÖR DET DÄR BARNET”
HeLa Barn (He = Helsingborg, La = Landskrona)

Projektet pågick under tidsperioden 2015.09.01 – 2018.02.28. Fyra förskolor (två i Helsingborg och två i Landskrona) har varit involverade som piloter för att testa den arbetsmetod som utvecklats. Projektet har utvärderats genom enkäter samt uppföljande intervjuer med förskolornas arbetslag och chefer samt de specialpedagoger som varit involverade. Analysen av utvärderingarna har gjorts tillsammans med de operativa medarbetarna i projektet. I november 2017 presenterades projektet på Kvalitetsmässan i Göteborg. Samma månad hölls även projektets slutkonferens där 70 personer närvarade.

Bakgrunden till HeLa Barn var den forskning som visar att tidigt normbrytande beteende hos barn har en koppling till psykisk ohälsa och kriminalitet i vuxen ålder. Syftet med projektet var att förebygga att normbrytande beteende utvecklas eller förstärks i förskolan genom ett strukturerat arbete på gruppnivå. Projektets mål var att bidra till att ge alla barn en god start i livet genom att skapa en likvärdig och professionell förskola i frågor gällande normbrytande beteende. Idén om att utveckla ett fungerande arbete på gruppnivå kom från verksamheterna själva utifrån ett behov på förskolor i de båda städerna, och utifrån tidigare erfarenheter med arbete på individnivå. Arbetet har skett i samverkan mellan socialtjänst och förskola i Helsingborg och Landskrona. Under projektet har det utvecklats ett digitalt verktyg för att kartlägga normbrytande beteende på gruppnivå. Verktyget utgår från Professor Andersheds forskningsbaserade bedömningsverktyg ESTER, som används för bedömning av risk- och skyddsfaktorer för unga med eller i riskzon för normbrytande beteende.  Några av HeLa Barns medarbetare har träffat Prof. Anderhed och informerat om projektet samt hållit honom uppdaterad om hur arbetet utvecklats. Projektet har haft ett mobilt resursteam som bestått av en förskolepedagog, en socionom och en psykolog. Under projekttiden har resursteamet utvecklat en arbetsmetod för att med hjälp av verktyget identifiera normbrytande beteende på gruppnivå i förskolans barngrupper samt sätta in insatser för att stärka skydden i barngrupperna. Arbetsmetoden har testats på fyra pilotförskolor. Utvärderingen visar att deltagandet i projektet har lett till mer gemensamma förhållningssätt i förskolornas arbetslag, förändrade arbetssätt och positiva effekter i barngrupperna. Det har också lett till en struktur på förskolorna för att arbeta mer systematiskt med att förebygga och hantera normbrytande beteende. Utvärderingen visade också  att förskolorna önskat mer stöd från resursteamet, att nivån på arbetslagens grupputveckling påverkar arbetet med HeLa Barn metoden samt att effekten av de konkreta insatserna som sattes in i barngrupperna var svår att mäta och jämföra. Det fanns också en diskrepans mellan förväntningarna projektet väckte och vad som faktiskt erbjöds pilotförskolorna. Både Helsingborg och Landskrona kommer framöver att arbeta vidare med resultaten från projektet inom ramen för kommunernas ordinarie verksamheter.