Motivationsappar

Rapport motivationsappar

Pilotprojektets övergripande mål och syfte var att hitta ett sätt att mäta barn och ungas hälsa på och att utifrån aktuellt hälsotillstånd kunna motivera barn och unga till bättre hälsa samt bidra till att införa digital teknik inom socialt arbete.

Barn och unga från fem olika delgrupper (totalt 45 barn) har provat aktivitetsarmband med tillhörande app (härefter benämnt enbart som motivationsapp eller appen) under två till fyra månader per grupp. Resultaten visar att majoriteten av deltagande barn och unga upplever att deras hälsa, kopplad till fysisk aktivitet och sömn, har förbättrats med 20% (dvs ett steg i en femgradig skala). Motivationsappen upplevs skapa struktur vilket ses som väldigt positivt. I samtliga grupper var användandet av motivationsappen störst i början projekttiden. Därefter skiljer det sig hur deltagarna använder appen. Det tycks dock finnas ett värde av att använda appen även för de deltagare som lägger av aktivitetsarmbandet efter en kortare tid då det verkar räcka med ca tre veckor för att förstå sina vanor och bli motiverad till förbättringar. Resultaten visar också att individens fysiska aktivitet är lättare att påverka än individens sömn när man använder denna form av motivationsapp. Motivationsapparna har fungerat bäst när ungdomarna själva varit motiverade, behärskat tekniken, och förstått syftet med att använda armbandet. Aktivitetsarmbanden har legat rätt i tid (enigt ungdomarna) och ungdomarna har haft hög grad av delaktighetet och bestämmande i projektet.

Deltagarna har ökat sin medvetenhet om sitt dagliga rörelsemönster genom informationen i appen. De flesta av deltagarna visar också upp en ökad medvetenhet om kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa vilket är motiverande för många deltagare, samt en ökad medvetenhet om sömnens betydelse för att må bra. En del deltagare som blivit medvetna om sitt sömnmönster har provat att göra förändringar på egen hand med goda resultat. För andra deltagare som har mer omfattande sömnsvårigheter är motivationsappen inte ett tillräckligt stöd att själv kunna göra förändringar, utan individen behöver mer hjälp.

Att få stöd av förälder eller personal har bidragit positivt. För många ungdomar har det varit viktigt att ingå i ett team (som skapas i appen) vilket upplevts som att man blivit sedd, man har skapat en samhörighet och inkludering. Majoriteten av personalen som har deltagit i projektet ser en nytta och ett värde av att kunna använda denna form av motivationsapp i samtal och behandlingsarbete av ungdomar när det gäller hälsa. Även föräldrarna som medverkade i projektet ser ett värde av motivationsappen. Exempelvis upplevde några föräldrar i en av delgrupperna att de blev trygga när de fick se att deras barn sov gott.

Projektet visade inte upp några betydande negativa effekter. Det fanns en oro att projektet skulle leda till stress men de som upplevde en hög grad av stress, vare sig det gällde fysisk aktivitet eller sömn, löste det enkelt genom att ta av sig aktivitetsarmbandet.

Deltagarnas ålder, svårigheter (såsom neuropsykiatriska och psykosociala) tillgång till nyare smartphones eller surfplattor samt teknikstrul har påverkat resultaten på gruppnivå.

Personalens upplevelse av att äga projektet och hur beslutet om deltagande har fattats påverkar resultatet.

Klicka på länkarna för att läsa mer:

Rapport Motivationsappar

Projektrapport Motivationsappar 2.0

Digital teknik och socialt arbete – Att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd av motivationsappar och hälsoarmband