Motivationsappar 3.0

Projektet Motivationsappar började som en pilotstudie hösten 2014. Det övergripande målet och syftet var att hitta ett sätt att motivera unga till en bättre hälsa och att hitta en digital teknik för att i socialt arbete kunna mäta ungas hälsa.

Resultatet från Motivationsappar 1.0 och 2.0 visar att majoriteten av deltagarna upplevde att deras hälsa kopplat till fysisk aktivitet och sömn hade förbättrats. Det bidrog också till en ökad medvetenhet och motivation kopplat till fysisk aktivitet. För personalen innebar arbetssättet ett nytt sätt att prata om hälsa, men också ett sätt att nå målen i genomförandeplanen.