Utsikter

Utsikter är ett utvecklingsarbete för att alla barn ska kunna göra det bästa av sina talanger och förmågor.

Arbetet är direkt knutet till sju skolor där elever, föräldrar, pedagoger och skolledare tillsammans bidrar till att driva utvecklingen framåt.

Verksamhetens två övergripande målområden är god utbildning och god hälsa. I ett försök att konkretisera målet god utbildning har Part valt att fokusera på matematik och språk. Forskning visar att dessa områden är avgörande för fortsatt inlärnings- och kunskapsutveckling för barn. De medverkande skolorna fördjupar sig olika mycket och på olika sätt inom varje ämnesområde.

Fem år efter projektets avslut utvärderades Utsikterprojektet för att se om de pedagogiska insatserna har haft bestående effekt över tid. För utvärderingen av projektet kontaktades de 15 medverkande familjerna och 9 av familjerna tackade ja till att vara med i uppföljningen. Resultatet visade att åtta barn av nio uppvisade bestående positiva resultat av Utsikterprojektet när det gäller genomsnittlig risk för svårigheter i skolan och socialt. Endast en elev påvisade hög risk. Resultaten måste anses goda, men kan inte anses utesluta att andra faktorer än Utsikterprojektets pedagogiska insatser har påverkat det positiva resultatet. Detta på grund av att urvalet är litet samt att barnens utveckling över tid även kan ha berott på andra faktorer.

 

 

Ladda ner en informationsbroschyr om Utsikter (pdf)
Läs hur arbetet inom Utsikter har utvecklats från starten 2008 (pdf)