Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR kan förskrivas till barn och unga som är otillräckligt fysisk aktiva, är motiverad att öka sin fysiska aktivitet samt kan utöva fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. I projekt GoFaR har vi även lagt till att barnen behöver mer stöd för att öka sin fysiska aktivitet än vad personal på skolan kan erbjuda i det ordinarie arbetet. Eleverna behöver också uppfylla någon indikation som finns med i det evidensbaserade kunskapsstödet FYSS (www.fyss.se). Indikationerna kommer att vara avgränsade under projekttiden.

Projektet pågår nu i sju pilotskolor. De skolar som deltar är: Drottninghögsskolan, Gläntanskolan, Gustavslundsskolan, gymnasiet Nicolaiskolan, Nanny Palmkvistskolan, Raus Plantering och Bårslövsskolan. Konceptet drog igång när höstterminen startade. Bland annat Region Skåne, Skåneidrotten och Fritid Helsingborg är involverade.

Det är skolsköterskan som förskriver FaR och barn som kan erbjudas denna möjlighet uppmärksammas exempelvis genom de hälsosamtal som skolsköterskan har med samtliga elever i årskurs 4, 7 samt åk 1 gymnasiet. Det kan även vara via elevhälsoteamet, av annan personal på skolan eller vårdnadshavare. Så här går det till när skolsköterskan förskriver FaR

Material om FaR:

Information till elevens vårdnadshavare – broschyr

Info till vårdnadshavare om uppföljning

Information till eleven som har fått FaR – broschyr

Träningsdagbok

Samtalsunderlag

Recept FaR

GoFaR affisch